edukacja

Edukacja 2001

OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
Placówka doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym. Rok założenia 1995.
studia podyplomowe studia podyplomowe
terapia pedagogiczna

TERAPIA PEDAGOGICZNA


RODZAJ STUDIÓW

Studia podyplomowe z zakresu Terapii pedagogicznej mają charakter kwalifikacyjny i przygotowują do prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych, poradnictwa dla uczniów, rodziców i nauczycieli oraz konsultacji, warsztatów dla rodziców i nauczycieli z zakresu terapii pedagogicznej.
Nauczyciele - absolwenci kursu kwalifikacyjnego z zakresu terapii pedagogicznej studiują jeden semestr w formie studiów uzupełniających i uzyskują świadectwo ukończenia studiów 3-semestralnych z zakresu terapii pedagogicznej.

CEL STUDIÓW I ZAKRES TEMATYCZNY

Celem studiów jest wyposażenie absolwenta w umiejętność prowadzenia indywidualnych oraz grupowych zajęć terapeutycznych z dziećmi mającymi trudności w uczeniu się i wykazującymi zaburzenia zachowania, a także zdobędą kompetencje umożliwiające stwarzanie optymalnych warunków nauki dla dzieci ujawniających specjalne potrzeby edukacyjne. Absolwenci nabędą również umiejętność rozpoznawania zaburzeń i dysfunkcji rozwojowych, które mogą być przyczyną trudności w uczeniu się i niepowodzeń szkolnych, planowania procesu wychowawczo-terapeutycznego, diagnozowania indywidualnych możliwości dziecka oraz wskazywania jego możliwości edukacyjnych.

WYBRANE TREŚCI REALIZOWANE W TOKU STUDIÓW ADRESACI STUDIÓW

Studia podyplomowe z zakresu Terapii pedagogicznej są adresowane w szczególności do nauczycieli pracujących w przedszkolach i szkołach, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, pedagogów szkolnych, psychologów, pracowników pedagogicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych, posiadających pełne kwalifikacje zawodowe, tj. dyplom ukończenia szkoły wyższej oraz przygotowanie pedagogiczne.

CO ZYSKUJESZ

Studia mają charakter kwalifikacyjny i dają uprawnienia do pracy w zakresie terapii pedagogicznej (m.in. do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych o charakterze terapeutycznym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi). Absolwenci mają możliwość podjęcia zatrudnienia w różnego typu placówkach edukacyjno-rehabilitacyjnych udzielających wsparcia dzieciom i młodzieży, takich jak np. przedszkola,szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ośrodki rehabilitacji dziennej i inne placówki ogólnodostępne, integracyjne i specjalne.

ORGANIZACJA STUDIÓW:

Czas trwania: trzy semestry (350 godzin zajęć i 60 godzin praktyk),
od października 2017 do czerwca 2018
jeden semestr (studia na podbudowie kursu kwalifikacyjnego), od października 2017 do stycznia 2018
Tryb studiów: zjazdy stacjonarne sobotnio-niedzielne oraz zajęcia e-learningowe
Opłaty: 2850 zł (1 semestr 950 zł, raty), opłata wpisowa 100 zł
1250 zł (studia na podbudowie kursu kwalifikacyjnego), raty, opłata wpisowa 100 zł
Kontakt: Biuro rekrutacyjne
tel. 48 307 09 50, 602 673 781, 507 102 265
e-mail: info@edukacja2001.pl


WYMAGANE DOKUMENTY:

Edukacja 2001
Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Zawodowego
26-600 Radom, ul. Żeromskiego 65
tel. 48 307 09 50, 602 673 781, 507 102 265
info@edukacja2001.pl, www.edukacja2001.pl

Bibliotekoznawstwo | Plastyka i historia sztuki | Technika i edukacja komputerowa |
Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej | Oligofrenopedagogika, autyzm i inne zaburzenia | Socjoterapia i resocjalizacja
Terapia pedagogiczna | Zarządzanie oświatą | Szkolenia BHP i PPOŻ.