edukacja

Edukacja 2001

OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
Placówka doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym. Rok założenia 1995.
studia podyplomowe studia podyplomowe
terapia pedagogiczna

TERAPIA PEDAGOGICZNA

Rodzaj i czas trwania: studia kwalifikacyjne, 3 semestry

Absolwenci kursu kwalifikacyjnego z zakresu terapii pedagogicznej studiują tylko 1 semestr. Wszystkie moduły i komponenty programowe zrealizowane na kursie prowadzonym przez placówki doskonalenia nauczycieli zostaną zaliczone.

Adresaci:
Studia są przeznaczone dla osób z wykształceniem wyższym (I lub II stopnia) oraz posiadających kwalifikacje pedagogiczne, nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych, pedagogów i psychologów szkolnych, wychowawców placówek opiekuńczo - wychowawczych, pedagogów poradni psychologiczno-pedagogicznych, innych nauczycieli zainteresowanych problematyką trudności w uczeniu się szkolnym dzieci i młodzieży.

Cel:
Przygotowanie słuchaczy do prowadzenia terapii dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się poprzez wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności nt.:

 • przyczyn i przejawów zaburzeń rozwojowych,
 • świadomego i fachowego stosowania zabiegów terapeutycznych w pracy indywidualnej oraz specjalnych zespołach dziecięcych i młodzieżowych,
 • tworzenia właściwego warsztatu pracy nauczyciela terapii pedagogicznej,
 • możliwości i kierunku dalszego samokształcenia.
 • Program i organizacja zajęć:
  Studia są prowadzone w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (e-learning), na podstawie programu zgodnego z Rozporządzeniem MNiSW z dn. 17 stycznia 2012r.

  Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyjęcie na studia Zgłoś się on-line
 • dyplom/odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • kserokopia dowodu osobistego
 • potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej
 • kserokopia świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego w zakresie terapii pedagogicznej (jeśli dotyczy)
 • Edukacja 2001
  Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Zawodowego
  26-600 Radom, ul. Żeromskiego 65
  tel. 48 307 09 50, 602 673 781, 507 102 265
  info@edukacja2001.pl, www.edukacja2001.pl

  Bibliotekoznawstwo | Plastyka | Technika |
  Edukacja kulturalna | Oligofrenopedagogika | Socjoterapia i resocjalizacja
  Terapia pedagogiczna | Zarządzanie oświatą | Szkolenia BHP i PPOŻ.