szkolenia
bibliotekoznawstwo  
 
Oligofrenopedagogika Wychowanie do życia w rodzinie

Terapia pedagogiczna Radom Radomsko Puławy Piotrków  

 TERAPIA PEDAGOGICZNA (270 h, dwa semestry)


Celem kursu jest przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć dla uczniów z zakresu terapii pedagogicznej w ramach procesu indywidualizacji pracy z dziećmi i młodzieżą, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Absolwenci tego kierunku będą wszechstronnie i profesjonalnie przygotowani do prowadzenia zajęć terapeutycznych i korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów, u których występują zaburzenia rozwoju ruchowego, emocjonalnego i społecznego oraz do prowadzenia zajęć zespołowych i indywidualnych dla uczniów, którzy mają specyficzne trudności w nauce czytania i pisania oraz w nauce matematyki.

  Plan zajęć:
 • Problemy rozwoju i samorealizacji człowieka
 • Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej
 • Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń rozwoju mowy
 • Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania początkowego
 • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego
 • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania
 • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki
 • Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego
 • Organizacja procesu terapeutycznego
  Razem: 270 godzin
Zajęcia są realizowane przez dwa semestry, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele, wg programu zatwierdzonego przez Ministra Edukacji Narodowej.

Uzyskane kwalifikacje są potwierdzone świadectwem wydanym na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 200 poz. 1537).

Całkowity koszt 1290 zł

  Wymagane dokumenty:
 • karta zgłoszenia   pobierz tutaj 
 • odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej na poziomie magisterskim lub licencjackim
 • kserokopia dowodu osobistego
 

Stronę zaprojektowała i wykonała
firma N4U - www.n4u.net.pl

strony internetowe

Edukacja 2001
Ośrodek Doradztwa i Usług Oświatowych
26-600 Radom, ul. Żeromskiego 75
tel./fax 48 366-09-50
e-mail: info@edukacja2001.pl,   www.edukacja2001.pl

Bibliotekoznawstwo | Oligofrenopedagogika | Terapia pedagogiczna | Sztuka | Wychowanie do życia w rodzinie
Zarządzanie oświatą | Pierwsza pomoc | Szkolenia BHP i PPOŻ. | Inne kursy, seminaria, szkolenia
Karta zgłoszenia | Publikacje | Akty prawne