szkolenia
bibliotekoznawstwo  
 
Oligofrenopedagogika Wychowanie do życia w rodzinie

sztuka-muzyka,plastyka  

SZTUKA - muzyka, plastyka (300h, dwa semestry)

 

Nauczyciele, którzy skończą ten kierunek, zdobędą kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie sztuki, muzyki i plastyki w szkołach podstawowych i gimnazjach.
Nowa podstawa programowa podkreśla celowość i skuteczność nauczania blokowego jako formy integrującej treści nauczania. Niezależnie od prowadzenia zajęć muzycznych i plastycznych nasi słuchacze będą przygotowani do prowadzenia różnych form zajęć artystycznych określonych w nowej podstawie programowej.

  Celem kursu jest:
 • Wyposażenie w wiedzę i umiejętności merytoryczne i metodyczne potrzebne do prowadzenia zajęć z przedmiotu sztuka, plastyki, muzyki.
 • Przygotowanie do pracy aktywnymi metodami warsztatowymi łączącymi wiedzę i aktywność twórczą.
 • Rozwijanie u uczestników kursu umiejętności samokształcenia i planowania własnego rozwoju, w tym korzystania z różnych źródeł informacji.
 • Rozwijanie umiejętności posługiwania się komputerem i technologiami informacyjnymi.
 • Rozwijanie umiejętności komunikacji i współpracy.
 • Plan zajęć:

 • Podstawy wiedzy o sztuce
 • Psychopedagogika twórczości
 • Sztuka w edukacji (metodyka)
 • Projekty edukacji twórczej
 • Technologie informacyjne
  Razem: 300 godzin

Zajęcia są realizowane  przez dwa semestry, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele, wg programu zatwierdzonego przez Ministra Edukacji Narodowej.
Uzyskane kwalifikacje są potwierdzone świadectwem wydanym na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 200 poz. 1537).

Całkowity koszt 1490 zł.

Miejsce zajęć: Radom, Kielce, Piotrków Tryb.
Rozpoczęcie zajęć: październik 2014

  Wymagane dokumenty:
 • karta zgłoszenia   pobierz tutaj 
 • odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej na poziomie magisterskim lub licencjackim
 • kserokopia dowodu osobistego
 

Stronę zaprojektowała i wykonała
firma N4U - www.n4u.net.pl

strony internetowe

Edukacja 2001
Ośrodek Doradztwa i Usług Oświatowych
26-600 Radom, ul. Żeromskiego 75
tel./fax 48 366-09-50
e-mail: info@edukacja2001.pl,   www.edukacja2001.pl

Bibliotekoznawstwo | Oligofrenopedagogika | Terapia pedagogiczna | Sztuka | Wychowanie do życia w rodzinie
Zarządzanie oświatą | Pierwsza pomoc | Szkolenia BHP i PPOŻ. | Inne kursy, seminaria, szkolenia
Karta zgłoszenia | Publikacje | Akty prawne