edukacja

Edukacja 2001

OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
Placówka doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym. Rok założenia 1995.
studia podyplomowe studia podyplomowe
oligofrenopedagogika

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA Z TERAPIĄ AUTYZMU

Rodzaj i czas trwania: studia kwalifikacyjne, 3 semestry

Absolwenci kursu kwalifikacyjnego z zakresu oligofrenopedagogiki studiują tylko 1 semestr. Wszystkie moduły i komponenty programowe zrealizowane na kursie prowadzonym przez placówki doskonalenia nauczycieli zostaną zaliczone.

Adresaci:
Studia podyplomowe adresowane są do osób z wykształceniem wyższym posiadających kwalifikacje pedagogiczne, które chcą uzyskać kwalifikacje w zakresie oligofrenopedagogiki oraz edukacji i rehabilitacji osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Cel:
- nabycie kompetencji umożliwiających diagnozowanie i samodzielne rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
- kształtowanie umiejętności projektowania, planowania i realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych i terapeutycznych w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.

Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do prowadzenia zajęć dydaktycznych, terapeutycznych oraz rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu we wszystkich typach szkół i placówek oświatowych, a także z osobami dorosłymi.

Program i organizacja zajęć:
Studia są prowadzone w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (e-learning), na podstawie programu zgodnego z Rozporządzeniem MNiSW z dn. 17 stycznia 2012r.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyjęcie na studia- pobierz wniosek do wydruku i/lub zgłoś się on-line aby otrzymać informacje na swój e-mail
 • odpis, kserokopia lub skan dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • kserokopia lub skan dowodu osobistego
 • potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej
 • kserokopia lub skan świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego w zakresie oligofrenopedagogiki (jeśli dotyczy)
 • Edukacja 2001
  Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Zawodowego
  26-600 Radom, ul. Żeromskiego 65
  tel. 48 307 09 50, 602 673 781, 507 102 265
  info@edukacja2001.pl, www.edukacja2001.pl

  Bibliotekoznawstwo | Plastyka z historią sztuki | Technika i edukacja komputerowa |
  Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej | Oligofrenopedagogika | Socjoterapia i resocjalizacja
  Terapia pedagogiczna | Zarządzanie oświatą | Szkolenia BHP i PPOŻ.