edukacja

Edukacja 2001

OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
Placówka doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym. Rok założenia 1995.
studia podyplomowe studia podyplomowe
oligofrenopedagogika

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA, AUTYZM I INNE ZABURZENIA

RODZAJ STUDIÓW

Studia podyplomowe mają charakter kwalifikacyjny - nadają kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej i przygotowują do wykonywania zawodu oligofrenopedagoga.
Nauczyciele - absolwenci kursu kwalifikacyjnego z zakresu oligofrenopedagogiki studiują jeden semestr w formie studiów uzupełniających i uzyskują świadectwo ukończenia studiów 3-semestralnych z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

CEL STUDIÓW I ZAKRES TEMATYCZNY

Celem studiów jest wyposażenie absolwenta w wiedzę psychologiczno-pedagogiczną oraz umiejętności niezbędne do pracy opiekuńczo-wychowawczej, dydaktycznej i terapeutycznej z osobami z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Program kształcenia obejmuje najistotniejsze zagadnienia z obszaru pedagogiki specjalnej m.in.: interdyscyplinarne podstawy integracji i inkluzji osób z niepełnosprawnością, podstawy wczesnego wspomagania rozwoju, dydaktykę specjalną, podstawy wychowania, edukacji, terapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie, z autyzmem oraz z pokrewnymi zaburzeniami , diagnozę funkcjonalną i konstruowanie programów edukacyjno-terapeutycznych czy metodykę kształcenia specjalnego, ze wskazaniem najnowszych oraz innowacyjnych rozwiązań w tym zakresie.

WYBRANE TREŚCI REALIZOWANE W TOKU STUDIÓW ADRESACI:

Studia są skierowane do osób, które ukończyły studia pedagogiczne (co najmniej pierwszego stopnia) oraz do osób, które posiadają kwalifikacje nauczycielskie, pragnących uzyskać uprawnienia do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwoju.

CO ZYSKUJESZ

Słuchacze uzyskują kompetencje do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, tj. podejmowania kompleksowych działań diagnostycznych, edukacyjnych i terapeutycznych w pracy z osobami upośledzonymi umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym i głębokim oraz z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Absolwenci uzyskują kwalifikacje do pracy z dzieckiem/osobą z niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu m.in. w: przedszkolach, szkołach i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz wychowawczych (realizujących program edukacji włączającej, integracyjnej i specjalnej), a także placówkach opiekuńczo-rewalidacyjnych spoza systemu oświaty, tj. ośrodkach wczesnej interwencji, warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej itp.

ORGANIZACJA STUDIÓW

Czas trwania: trzy semestry, od października 2017 do czerwca 2018
jeden semestr (studia na podbudowie kursu kwalifikacyjnego), od października 2017 do stycznia 2018
Tryb studiów: zjazdy stacjonarne sobotnio-niedzielne oraz zajęcia e-learningowe
Opłaty: 2850 zł (1 semestr 950 zł), raty, opłata wpisowa 100 zł
1250 zł (studia na podbudowie kursu kwalifikacyjnego), raty, opłata wpisowa 100 zł
Kontakt: Biuro rekrutacyjne
tel. 48 307 09 50, 602 673 781, 507 102 265
e-mail: info@edukacja2001.pl


WYMAGANE DOKUMENTY:
Edukacja 2001
Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Zawodowego
26-600 Radom, ul. Żeromskiego 65
tel. 48 307 09 50, 602 673 781, 507 102 265
info@edukacja2001.pl, www.edukacja2001.pl

Bibliotekoznawstwo | Plastyka i historia sztuki | Technika i edukacja komputerowa |
Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej | Oligofrenopedagogika, autyzm i inne zaburzenia | Socjoterapia i resocjalizacja
Terapia pedagogiczna | Zarządzanie oświatą | Szkolenia BHP i PPOŻ.